Skip to content Skip to footer

Dokumenty do pobrania – Rekrutacja

ETAP REKRUTACJI DO PROJEKTU

Regulamin rekrutacji Uczestników/czek projektu

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Oświadczenie Kandydata/tki – RODO

Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta weryfikacji merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Karta predyspozycji Kandydata/ki

Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie
wsparcia

Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

Oświadczenie Uczestnika/czki projektu – brak uczestnictwa w innych projektach

WNIOSEK do ZUS – WZÓR – US-7

ETAP SKŁADANIA I OCENY BIZNESPLANÓW

Regulamin przyznawania środków finansowych

Biznesplan

Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

Zbiór oświadczeń Uczestnika/czki projektu

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Karta oceny biznesplanu

ETAP PODPISYWANIA UMÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

ETAP SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego

Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

ETAP PODPISYWANIA UMÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego  

ZAPYTANIA OFERTOWE

Rozeznanie rynku_Ocena