Skip to content Skip to footer

Opis Projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności powrotu na rynek pracy i uzyskanie zatrudnienia w okresie 01.09.2018 r. – 30.04.2020 r. przez 80 osób (30 K i 50 M) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłużym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego.

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu, w dzień przystąpienia do projektu, muszą  spełnić łącznie poniższe warunki:

– być osobą zwolnioną w przyczyn dotyczących zakładu pracy w przeciągu ostatnich 6 miesięcy,

– zamieszkiwać na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

– nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

– nie uczestniczyć w szkoleniu w okresie do 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.


Zakres wsparcia realizowanego podczas Projektu:

1.Indywidualne doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika/Uczestniczki co przyczyni się do identyfikacji zakresu wsparcia (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/czkę).

2. Poradnictwo psychologiczne, które przyczyni się do zmniejszenia / zniwelowania barier psychologicznych (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/czkę).

3. Szkolenie zawodowe, które przyczyni się do nabycia kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Każdy Kandydat/Kandydatka ma do wyboru jeden rodzaj szkolenia:

a. Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii – 5 grup szkoleniowych

b. Szkolenie przygotowujące do zawodu Kucharza/Kucharki – 2 grupy szkoleniowe

c. Szkolenie przygotowujące do zawodu Piekarz – 1 grupa szkoleniowa.

4. Pośrednictwo pracy pomoże Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu znaleźć odpowiednią pracę, dopasowaną do ich predyspozycji i posiadanych kwalifikacji (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/czkę).

5. Trzy miesięczny staż zawodowy sprawi, że Uczestnicy/Uczestniczki nabędą doświadczenie w nowym zawodzie (3 miesiące, 5 dni w tygodniu po 8 godzin zegarowych). W przypadku osób  z niepełnosprawnością staż realizowany jest przez 3 miesiące, 5 dni w tygodniu po 7 godzin zegarowych.