Skip to content Skip to footer

Start w ECOlogię

www.dreamsart.pl
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy tak zwanej młodzieży NEET czyli osób w wieku 15 – 29 lat, nie pracujących, nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie dziennym oraz nie szkolących się.  Projekt skierowany jest także do osób z niepełnosprawnością. Uczestnictwo w projekcie pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych opatrzonych Certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego. Przeszkolonych zostanie 120 osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w tym minimum 12 kobiet.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Okres realizacji projektu: od 01.04.2016 do 31.08.2017

Wartość projektu: 1 676 088,48 zł.

Dofinansowanie projektu z UE 1 592 179,48 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Grupę docelową projektu stanowię osoby młode w wieku od 15 do 29 lat które:

 • nie pracują ( są bezrobotne zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy) oraz
 • nie uczą się w trybie formalnym w systemie dziennym oraz
 • nie szkolą się oraz
 • zamieszkują województwo lubelskie.

Projekt obejmie swoim wsparciem 120 osób bezrobotnych w szczególności nie zarejestrowanych w ewidencji Urzędu Pracy w tym osoby długotrwale bezrobotne, osoby bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach.

Zakres oferowanego wsparcia w projekcie oferuje:

Identyfikacje potrzeb Uczestników oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego – Indywidualny Plan Działania IPD. Zadanie będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (4 godziny/1 os.);

Szkolenie zawodowe „Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW” ma na celu zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu Instalatora OZE opatrzonych Certyfikatem Urzędu dozoru Technicznego.

Szkolenie odbywać się będzie w dwóch blokach:

I BLOK obejmuje 104 h dydaktyczne (72h praktyk + 32h teorii) i składa się z dwóch modułów:

 1. Systemy solarne-fotowoltaiczne
 2. Pompy ciepła

Tematyka szkolenia:

 • podstawy wprowadzające do tematyki OZE,
 • BHP w pracy z urządzeniami OZE,
 • systemy montażu urządzeń OZE,
 • podst. fizyczne działania urządzeń solarnych/ pomp ciepła,
 • budowa i zasady działania OZE – montaż i uruchomienie,
 • ekologiczne systemy klimatyzacji i wentylacji,
 • zarządzanie gospodarką odpadami,
 • praktyczne zajęcia z montażu i demontażu urządzeń OZE: fotowoltaika, panele, pompy ciepła,
 • serwis urządzeń OZE.

II Blok obejmuje 24 godziny dydaktyczne. Szkolenie to pozwoli uczestnikom nabyć kwalifikacje do wykonywania zawodu Instalatora OZE i przystąpić do Certyfikowanego egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Staże zawodowe które odbywać się będą u pracodawców z terenu województwa lubelskiego na stanowisku pracy związanym z tematyką wybranego szkolenia przez okres 3 miesięcy w wymiarze 40 godzin tygodniowo ( 8h dziennie). Staż ma na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy i nabycie doświadczenia w nowym zawodzie.

Indywidualne pośrednictwo pracy (4 godziny/1 os.)ma na celu wsparcie Uczestnika/ Uczestniczki w wejściu na rynek pracy.