Skip to content Skip to footer

Opis Projektu

Projekt „Zaprojektowani na przyszłość” realizowany jest w ramach Priorytetu IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizatorem Projektu jest Fundacja „ECO”, ul. Wrotkowska 2,20-469 Lublin, Partnerem krajowym jest „Galmet Sp. z o.o.” Spółka komandytowa, ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce natomiast Partnerem ponadnarodowym jest Eko Energy Projekt, s.r.o., Karpatske namestie 10A, 83106 Bratislava.

Celem głównym projektu jest wyższy poziom dostosowania podmiotów i kompetencji ich pracowników do wymagań wynikających ze zmian technologicznych (Przemysł 4.0) poprzez wspólne wypracowanie w toku współpracy ponadnarodowej i wdrożenie nowego modelu biznesowego: interaktywnego portalu dedykowanego branży OZE. Portal będzie platformą kontaktu, integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy firmami producenckimi, firmami instalatorskimi oraz podmiotami zajmującymi się sprzedażą urządzeń OZE. Projekt jest realizowany jest w okresie: 01.10.2019r. – 31.07.2021r. na terenie całej Polski.

Projekt jest realizowany w 6 etapach/zadaniach wg następującego schematu:

Zadanie 1 – Przygotowanie rozwiązania we współpracy z Partnerem ponadnarodowym. Okres: X 2019-II 2020.

Zadanie 2 – Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu. Okres: III – VII 2020.

Działania testujące na grupie docelowej projektu:
1. Warsztaty grupowe dotyczące testowania platformy.

2. Konsultacje indywidualne dla Instytucji Wdrażających testową wersję portalu.

Zadanie 3 – Analiza efektów testowanego rozwiązania. Okres: VIII – X 2020.

Zadanie 4 – Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej rozwiązania. Okres: XI 2020 – II 2021.

Zadanie 5 – Wdrożenie rozwiązania do praktyki. Okres: III – V 2021.

Zadanie 6 – Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkowników. Okres: VI – VII 2021.

Grupę docelową projektu stanowi, jako użytkownicy wypracowywanego w projekcie rozwiązania, 60 podmiotów: przedsiębiorstwa z branży odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo w celu osiągnięcia celu projektu, grupą docelową będą też osoby fizyczne – pracownicy w/w podmiotów – 120 osób (Uczestnicy Projektu – UP). UP będą koordynatorami wdrożenia portalu do praktyki funkcjonowania ich podmiotów. Osoby te wezmą udział w warsztatach – zostaną im krok po kroku przekazane zasady wdrażania funkcjonalności portalu w podmiocie, one następnie będą tę wiedzę rozpowszechniały w swoich przedsiębiorstwach na etapie wdrażania portalu a następnie w procesie korzystania z jego funkcjonalności. Instytucje objęte wsparciem będą miały siedzibę na terenie Polski, UP będą zamieszkiwali zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie Polski.