PROJEKTY W REALIZACJI

Obecnie Fundacja ECO realizuje projekty:

RPO WL, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości: Kobieta przedsiębiorcza (kliknij),

RPO WL, Działanie 10.2 Programy typu outplacement: Nowe Kwalifikacje Szansą na zatrudnienie (kliknij),

PO WER, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej: Mobilni na rynku pracy (kliknij), 

PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy: Skuteczni na rynku pracy (kliknij), 

 


Kobieta przedsiębiorcza

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 kobietom pozostającym bez pracy, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 kobietom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym do 31.05.2019r.

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie

Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i  pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement.

Cel główny projektu: podniesienie zdolności powrotu na rynek pracy i uzyskanie zatrudnienia w okresie 01.09.2018 r. – 30.04.2020 r. przez 80 osób (30 kobiet i 50 mężczyzn) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego.

Skuteczni na rynku pracy

Projekt realizowany jest Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia u min.90% spośród 25 osób (kobiet i mężczyzn) należących do grupy docelowej z terenu powiatu radomskiego, miasta Radom oraz powiatu kozienickiego dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych opatrzonych dla instalatorów Certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego oraz Uprawnieniami elektroenergetyczne (SEP).

Mobilni na rynku pracy

Projekt „Mobilni na rynku pracy” realizowany jest przez Region Środkowo – Wschodni NSZZ  ”Solidarność” w partnerstwie z Fundacją ”ECO”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”.

Cel główny projektu: Aktywizacja zawodowa 50 osób młodych w wieku 18-35 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, należących do grupy osób NEET. Aktywizacja ma na celu udzielenie kompleksowego wsparcia w efektywnym poruszaniu się do rynku pracy z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej w terminie od 01.01.2018r. do 31.07.2019r.