Skip to content Skip to footer

Planowane rezultaty

1. Co najmniej 80% uczestników/czek szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji uzyska kwalifikacje.

2.Efektywność zatrudnieniową osiągnie:

– min. 55% osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci),

– min. 70 % osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu nienależących do ww. grup,

– min. 50 % osób odchodzących z rolnictwa.