Skip to content Skip to footer

Dokumenty do pobrania

Warunkiem zgłoszenia udziału w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienie następujących dokumentów zgłoszeniowych:

  1. Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy

  2. Podpisany Regulamin uczestnictwa w projekcie „Mobilni na rynku pracy” Regulamin Projektu

  3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie Dane osobowe

  4. Oświadczenie dotyczące osób biernych zawodowo / bezrobotnych niezarejestrowanych Oświadczenie bierny

  5. Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej Oświadczenie grupa docelowa

Ponadto należy przedłożyć (jeśli dotyczy):

  1. Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy
  2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię o stanie zdrowia

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, uzupełniając wszystkie pola formularza. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Mobilni na rynku pracy”. Przed przystąpieniem do etapu rekrutacji Kandydat/ka zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem projektu.

Oraz zapoznać się z treścią Umowy o udzielenie wsparcia: Umowa o udzielenie wsparcia

Komplet dokumentów zgłoszeniowych, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji albo przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Rekrutacji: Fundacja ”ECO”, ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin.

Zapraszamy do kontaktu: 505 424 418, 533 345 414.