Skip to content Skip to footer

Aktualności

 

28 maj 2018 r.

Szanowne Panie, poniżej została opublikowana ostateczna lista osób, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie finansowe pomostowe w ramach projektu „Kobieta przedsiębiorcza”. W pliku znajduje się również lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz lista wniosków niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia.

Lista _ostateczna_28.05.2018_KP

16 maj 2018 r.

Szanowni Państwo, poniżej została opublikowana wstępna lista wniosków, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w ramach projektu „Kobieta przedsiębiorcza”

Wstępna_lista_dofinansowanie_KP_ 16.05.2018

Na liście podstawowej znajdują się 34 wnioski, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Osoby, które znajdują się na liście rezerwowej oraz te, które znajdują się na liście wniosków niezakwalifikowanych do dofinansowania  zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny (§ 3 pkt 1).

Wszystkie osoby, które składały biznesplany otrzymają karty oceny drogą mailową.

Przypominamy, iż na ostatecznej liście wniosków, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności znajdzie się docelowo 40 osób, których wnioski zostały pozytywnie ocenione.

03 kwiecień 2018 r.

Zgodnie z § 2 pkt. 8 i 9 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości „Kobieta przedsiębiorcza” uprzejmie informujemy, iż od 11.04.2018 do 25.04.2018r. do godz. 16.00 przyjmujemy wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (biznesplany) oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wnioski należy składać wraz z następującymi załącznikami:

 1. BIZNESPLAN z5_wzór biznes planu_KP
 2. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS W CIĄGU 3 KOLEJNYCH LAT POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimisjakie Uczestniczka Projektu otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy (jeśli dotyczy) z5a_oświadczenie o pomocy de minimis _KP
 3. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS z5b_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_KP

Wypełniony przykładowy wzór dostępny tutaj: wzór_formularz informacji_pomoc de minimis
Numery identyfikatorów gmin: Uokik_lista_identyfikatorow_gmin_obowiaz_od_2011_roku_aktualizacja_2017_rok

 1. POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI SZKOLENIOWO – DORADCZEJ lub ZAŚWIADCZENIE (wystawione przez Fundacje ECO) lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu 3 lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO z5_wniosek o wsparcie pomostowe_KP

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu: ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy składać w dwóch egzemplarzach, wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Biznesplany powinny być trwale spięte!
UWAGA!!! Przypominamy, iż na tym etapie uczestnictwa w projekcie nie rejestrujemy jeszcze działalności gospodarczej. Beneficjent pomocy (Uczestniczka projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

29 marzec 2018 r.

Szanowni Państwo, w dniu jutrzejszym tj. 30.03.2018 r. biuro projektu będzie zamknięte.

Zapraszamy do biura od 03.04.2018 r.

19 marzec 2018 r.

Od dnia 14.03.2018 r. do 06.04.2018 r.  trwa indywidualne doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy 4/KP/2018 i 5/KP/2018 .

Niebawem zostanie ogłoszony termin przyjmowania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (biznesplanu) oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Informacja ta pojawi się na stronie internetowej. Szczegółowe informacje Uczestniczki projektu otrzymają również drogą mailową.

16 marzec 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 15 marca 2018 r. zakończyły się szkolenia z „ABC przedsiębiorczości” w grupie 5/KP/2018

15 marzec 2018 r.

Informujemy, że zaktualizowaliśmy treści w Regulaminie rekrutacji Uczestniczek:

Tabela zmian w Regulaminie rekrutacji Uczestniczek_KP

14 marzec 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 13 marca 2018 r. zakończyły się szkolenia z „ABC przedsiębiorczości” w grupie 4/KP/2018

 05 marzec 2018 r.

Informujemy, że zakończyliśmy II edycję Rekrutacji do projektu. Poniżej prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym.

Lista rankingowa ostateczna_II edycja rekrutacji_KP

26 luty 2018 r.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formularzy (I etap oraz II etap rekrutacji) w ramach II edycji rekrutacji. Poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu. Wszystkie Kandydatki zostaną poinformowane mailowo o wynikach oceny.

lista_rankingowa_II edycja rekrutacji_KP 

01 luty 2018 r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu Kobieta przedsiębiorcza została wydłużona dla Kobiet odchodzących z rolnictwa!

Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 16 lutego  2018 r. 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

15 styczeń 2018 r.

Informujemy, że w zakładce Dokumenty do pobrania umieszczone zostały dokumenty niezbędne do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu podczas etapu szkoleniowo – doradczego.

12 styczeń 2018 r.

Informujemy, że zakończyliśmy I edycję Rekrutacji do projektu. Poniżej prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym.

Lista_rankingowa ostateczna_I edycja rekrutacji_KP

12 styczeń 2018 r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu Kobieta przedsiębiorcza została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 19 stycznia 2018r. 

Serdecznie zapraszamy.

3 styczeń 2018 r.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formularzy (I etap oraz II etap rekrutacji) w ramach I edycji rekrutacji. Poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu. Wszystkie Kandydatki zostaną poinformowane mailowo o wynikach oceny.

Lista_rankingowa_I edycja rekrutacji_KP

29 grudzień 2017r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu Kobieta przedsiębiorcza została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 12 stycznia 2018r. 

Serdecznie zapraszamy.

15 grudzień 2017r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu Kobieta przedsiębiorcza została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 29 grudnia 2017 r. 

Serdecznie zapraszamy.

 

1 grudzień 2017r.

Informujemy, że rekrutacja do projektuKobieta przedsiębiorcza została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 15 grudnia 2017 r. 

Serdecznie zapraszamy.

 

16 październik 2017r.

Z przyjemnością informujemy, że dokumenty rekrutacyjne przygotowane przez Fundację ”ECO” zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wzory wszystkich dokumentów prezentujemy w zakładce Dokumenty do pobrania

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe będziemy przyjmowali w okresie: od 6 do 30 listopada 2017r.  w siedzibie biura projektu:
ul. Wrotkowska 2 w Lublinie, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Więcej informacji pod numerem telefonu:  506 453 515, 500 162 454

Kandydaci na etapie rekrutacji przedkładają następujące dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestniczek)  z2_formularz rekrutacyjny_KP
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- (Załącznik nr 2a do Formularza rekrutacyjnego)  z2a_oświadczenie_dane osobowe_KP

Oraz

 1. Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa wraz z kserokopią potwierdzenia opłaty ubezpieczenia na KRUS za ostatni kwartał– wypełniają wyłącznie osoby spełniające ten warunek (Załącznik nr 2b do Formularza rekrutacyjnego) z2b_oświadczenie_odchodzący z rolnictwa_KP
 2. Oświadczenie dodatkowe– wypełniają wyłącznie osoby spełniające kryteria premiujące (Załącznik nr 2c do Formularza rekrutacyjnego).  z2c_oświadczenie_kryteria premiujące_KP
 3. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – przedkładają wyłącznie osoby z niepełno sprawnościami.
 4. Zaświadczenie z PUP/MUP potwierdzające status na rynku pracy – przedkładają wyłącznie osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) zarejestrowane w PUP/MUP.
 5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie województwa lubelskiego. (Załącznik nr 2d do Formularza rekrutacyjnego) z2d_oświadczenie_zamieszkanie_lubelskie_KP

Rekrutacja prowadzona jest w terminie IX 2017 – XI 2017. Rekrutacja składa się z dwóch edycji. W I edycji zrekrutowanych zostanie 30 Kandydatek, w II edycji zrekrutowanych zostanie 20 Kandydatek.

 

1 wrzesień  2017r.

Z przyjemnością informujemy, że dziś rozpoczynamy realizację projektu pt. Kobieta przedsiębiorcza oferujemy bezzwrotne środki na założenie i prowadzenia własnej firmy do kwoty 36 000 tysięcy złotych! Szczegółowy opis wsparcia w zakładce: Opis projektuW najbliższym czasie udostępnimy wzory dokumentów rekrutacyjnych.