Skip to content Skip to footer

Opis projektu

Z przyjemnością informujemy, że od 01.09.2017r. realizujemy na terenie woj. lubelskiego projekt pt. Kobieta przedsiębiorcza. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 kobietom pozostającym bez pracy, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 kobietom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym do 31.05.2019r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017-31.05.2019

Wartość projektu: 1 954 196,64 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  1 661 067,14 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie w projekcie:

  • Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane każdej Uczestniczce projektu (50 kobiet) włączonej do projektu:
  • Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”realizowane na poziomie podstawowym (40 godzin dydaktycznych x 4 grupy szkoleniowe śr. 10 osobowe) oraz średniozaawansowanym (32 godziny dydaktyczne x 1 grupa szkoleniowa (10 os.)). Tematyka zajęć: podstawy przedsiębiorczości, prowadzenie księgowości, podstawy marketingu i eMarketingu, prawo pracy i prawo podatkowe, finanse działalności i poszukiwanie obszarów zbytu.
  • Doradztwo indywidualne realizowane na poziomie podstawowym(10 godzin zegarowych / 1 osoba x 40 osób) oraz średniozaawansowanym (8 godzin zegarowych / 1 osoba x 10 osób). Tematyka: doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Przyznanie  bezzwrotnej dotacji finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 osób. Każda z kobiet, której biznesplan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (ok. 23 398 PLN). Wsparcie wypłacone zostanie jednorazowo.
  • Wsparcie pomostowe po zarejestrowaniu działalności gospodarczej udzielane przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. W ramach wsparcia pomostowego Uczestniczka otrzyma:
  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane każdej z 40 kobiet objętych dotacją.Wsparcie pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Każda osoba będzie mogła otrzymać wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy w wysokości do 1 000 zł / m-c,
  • niefinansowe wsparcie pomostowe dla każdej z 40 kobiet objętych dotacją.Wsparcie będzie realizowane w formie indywidualnego doradztwa księgowego (4 godziny zegarowe x 40 osób) oraz doradztwa prawnego (4 godziny zegarowe x 40 osób).

 

Dodatkowe wsparcie dla Uczestniczek Projektu:

– zwrot kosztów dojazdu podczas zajęć wsparcia szkoleniowo – doradczego,

– wyżywienie oraz poczęstunek podczas zajęć wsparcia doradczo – szkoleniowego,

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia “ABC Przedsiębiorczości”.