Skip to content Skip to footer

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się ze wzorami dokumentów rekrutacyjnych, ich pobierania oraz wypełniania. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będziemy przyjmowali od 6 listopada 2017 r. w siedzibie biura projektu: ul. Wrotkowska 2  w Lublinie, w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

WZORY DOKUMENTÓW W PROCESIE REKRUTACJI

 

ZALECAMY ABY FORMULARZ REKRUTACYJNY ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY KOMPUTEROWO!

 

WZORY DOKUMENTÓW W PROCESIE UBIEGANIA SIĘ I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU PODCZAS ETAPU SZKOLENIOWO – DORADCZEGO:

  1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu: Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
  2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
  3. Zgoda Uczestniczki Projektu o przekazywanie środków pieniężnych na konto bankowe: Zgoda UP na przekazywanie zwrotu kosztów dojazdu na konto
  4. Ewidencja obecności na etapie szkoleniowo – doradczym: Ewidencja obecności_szkolenia_doradztwo
  5. Oświadczenie Uczestniczki Projektu o dowożeniu: Oświadczenie UP o dowożeniu 
  6. Oświadczenie kierowcy o dowożeniu Uczestniczki Projektu: Oświadczenie kierowcy o dowożeniu
  7. Wzór Umowy użyczenia samochodu: Umowa użyczenia samochodu

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

50 kobiet w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (osoby zamieszkujące na obszarze woj. lubelskiego), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym mi.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wśród kobiet będą znajdowały się osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku prac tj. osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, os. z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia.

Wsparcie obejmuje w min. 5% kobiety odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej tj. rolnicy zarejestrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotne, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych oraz ubezpieczeni w KRUS, dla których został ustalony I lub II profil pomocy. Osoby takie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza iż należą co najmniej do jednej z grup: os. powyżej 50 roku życia/ kobiet / os. z niepełnosprawnościami / osób długotrwale bezrobotnych /osób o niskich kwalifikacjach / kobiety. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych os. z KRUS do ZUS. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych.