Skip to content Skip to footer

Opis Projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia u min. 90% spośród 25 osób (kobiet i mężczyzn) należących do grupy docelowej z terenu powiatu radomskiego, miasta Radom oraz powiatu kozienickiego, białobrzeskiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.


Grupa docelowa Projektu:

Grupę docelową projektu stanowię osoby młode w wieku od 15 do 29 lat zamieszkałe lub pracujące na terenie powiatu radomskiego, miasta Radom oraz powiatu kozienickiego, powiatu białobrzeskiego, powiatu lipskiego, powiatu przysuskiego, powiatu szydłowieckiego, powiatu zwoleńskiego, które posiadają jedną z cech:

pozostają bez pracy (osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy) i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

pracują w ramach umowy krótkoterminowej (tj. zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub umowy cywilno-prawnej,

– są tzw. osobami ubogo pracującymi (osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu),

– są imigrantami lub reemigrantami,

– są osobami odchodzącymi z rolnictwa lub członkiem rodziny rolnika

Ponadto zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.


Zakres wsparcia realizowanego podczas Projektu:

1.Indywidualne doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika/Uczestniczki co przyczyni się do identyfikacji zakresu wsparcia (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/czkę).

2. Szkolenie zawodowe, które przyczynią się do nabycia, podniesienia, uzupełniania lub zmiany kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy. Szkolenie obejmuje 3 bloki:

I BLOK: Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW ( 104 godziny, w tym 72 godz. praktyki,  32 godz. teorii, 13 spotkań szkoleniowych x śr. 8h/ jedno spotkanie) – szkolenie z zakresu instalowania urządzeń OZE: pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne, systemy solarne. Szkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) z wybranej tematyki.

II BLOK: szkolenie z zakresu instalacji OZE (24 godziny, 3 spotkania szkoleniowe x śr. 8h/ jedno spotkanie) przeprowadzone przez Akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego Ośrodek Szkoleniowy, kończące się przystąpieniem do egzaminu państwowego w UDT z wybranej tematyki

III BLOK: Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną ( 8 godzin – jedno spotkanie szkoleniowe) – szkolenie nadające uprawnienia energetyczne SEP, niezbędne przy pracy z urządzeniami OZE

3. Pośrednictwo pracy pomoże Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu znaleźć odpowiednią pracę, dopasowaną do ich predyspozycji i posiadanych kwalifikacji (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/czkę).

4. Trzy miesięczny staż zawodowy sprawi, że Uczestnicy/Uczestniczki nabędą doświadczenie w nowym zawodzie (3 miesiące, 5 dni w tygodniu po 8 godzin zegarowych). W przypadku osób  z niepełnosprawnością staż realizowany jest przez 3 miesiące (5 dni w tygodniu po 7 godzin zegarowych).


W celu wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do pobrania i uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w zakładce REKRUTACJA.