Skip to content Skip to footer

Planowane rezultaty

1.Minimum 50% Uczestników/czek Projektu uzyska kwalifikacje zawodowe.

2.Efektywność zatrudnieniową osiągnie:

– min. 54% osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu (osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, osoby bierne zawodowo)

– min. 39% osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami),

3.Efektywność zawodową osiągnie:

– min. 27% osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu (osoby zatrudnione w ramach umowy krótkoterminowej lub umowy cywilno-prawnej).