Skip to content Skip to footer

Biznes od zaraz

Projekt pt.: „Biznes od zaraz”, nr projektu RPLU.09.03.00-06-0051/21, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację ”ECO” na podstawie Umowy nr 262/RPLU.09.03.00-06-0051/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2023r.

Zapraszamy do zapoznania się z Dokumentami rekrutacyjnymi .

Zapraszamy do zapoznania się z Aktualnościami.

Wartość projektu: 4 398 232,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 935 260,66 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.