Skip to content Skip to footer

Aktualności

 02 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo, w dniu   31.12.2018 r. zakończyliśmy realizację projektu.

29 marca 2018 r.

Szanowni Państwo, w dniu jutrzejszym tj. 30.03.2018 r. biuro projektu będzie zamknięte.

Zapraszamy do biura od 03.04.2018 r.

8 grudnia 2017 r.

Informujemy, że zaktualizowaliśmy treści w Regulaminie rekrutacji Uczestników:

Tabela zmian w Regulaminie rekrutacji Uczestniczek_DNS

30 października 2017 r.

Szanowni Państwo, poniżej została opublikowana ostateczna lista osób, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie finansowe pomostowe w ramach projektu „Dotacje na start!”.

Lista dofinansowanie_DNS_ostateczna_30_10_2017

16 października 2017 r.

Szanowni Państwo, poniżej została opublikowana wstępna lista wniosków, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w ramach projektu „Dotacje na start!”

Lista dofinansowanie_DNS_wstępna_16_10_2017

Na liście podstawowej znajdują się 34 wnioski, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Osoby, które znajdują się na liście rezerwowej oraz te, które znajdują się na liście wniosków niezakwalifikowanych do dofinansowania  zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny (§ 3 pkt 1).

Wszystkie osoby, które składały biznesplany otrzymają karty oceny drogą mailową maksymalnie do piątku tj. 20.10.2017 roku.

Przypominamy, iż na ostatecznej liście wniosków, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności znajdzie się docelowo 40 osób, których wnioski zostały pozytywnie ocenione.

20 września 2017r.

Informujemy, iż nabór biznesplanów został wydłużony do dnia 29 września do godz. 16.00. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Wrotkowska 2.

5 września 2017r.

Zgodnie z § 2 pkt. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości „Dotacje na start!” uprzejmie informujemy, iż od 11.09.2017 do 22.09.2017r. do godz. 16.00 przyjmujemy wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (biznesplany) oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wnioski należy składać wraz z następującymi załącznikami:

 1. BIZNESPLAN Biznesplan_ECO
 2. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS W CIĄGU 3 KOLEJNYCH LAT POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie Uczestnik/czka Projektu otrzymał/a w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy (jeśli dotyczy) z5a_oświadczenie o pomocy de-minimis_DNS
 3. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS z5b_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_DNS

Wzór wypełnienia Formularze: Wzór Wypełniania formularza de minimis

Numery identyfikatorów gmin:   Uokik_lista_identyfikatorow_gmin_obowiaz_od_2011_roku_aktualizacja_2017_rok

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO z5_wniosek o wsparcie pomostowe_DNS-1
 2. POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI SZKOLENIOWO – DORADCZEJ lub ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU W CIĄGU TRZECH LAT POPRZEDZAJĄCYCH PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu: ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy składać w dwóch egzemplarzach, wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami.

Biznesplany powinny być trwale spięte!
UWAGA!!! Przypominamy, iż na tym etapie uczestnictwa w projekcie nie rejestrujemy jeszcze działalności gospodarczej.

Beneficjent pomocy (Uczestnik/czka projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 23 sierpnia 2017r.

Szanowni Państwo, zakończyliśmy szkolenie „ABC przedsiębiorczości” dla wszystkich 5 grup szkoleniowych.
Aktualnie trwa indywidualne doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Niebawem zostanie ogłoszony termin przyjmowania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (biznesplanu) oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi załącznikami, które będą Państwo składali:

 1. BIZNESPLAN Biznesplan_ECO
 2. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS W CIĄGU 3 KOLEJNYCH LAT POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie Uczestnik/czka Projektu otrzymał/a w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy (jeśli dotyczy) z5a_oświadczenie o pomocy de-minimis_DNS
 3. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS z5b_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_DNS
 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO z5_wniosek o wsparcie pomostowe_DNS-1
 5. POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI SZKOLENIOWO – DORADCZEJ lub ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU W CIĄGU TRZECH LAT POPRZEDZAJĄCYCH PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przypominamy, iż w zakładce Rekrutacja znajdują się wszystkie wzory dokumentów obowiązujące w procesie ubiegania się i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

11 sierpnia 2017r.

Informujemy, że zakończyliśmy II edycję Rekrutacji do projektu. Poniżej prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym:

Lista rakingowa _ II edycja Rekrutacji _ Ostateczna

Ponadto prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym uwzględniającą wyniki I oraz II edycji Rekrutacji:

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu_I + II tura Rekrutacji

9 sierpnia 2017r.

Przypominamy, że w zakładce Rekrutacja  umieściliśmy wszelkie niezbędne dokumenty związane z ubieganiem się o wsparcie finansowe, w tym wzór Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – dotacji (biznesplan) oraz Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz ich pobierania!

4 sierpnia 2017r.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formularzy (I etap oraz II etap rekrutacji) w ramach II edycji rekrutacji. Poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu. Wszyscy Kandydaci/tki zostaną poinformowani/e mailowo o wynikach oceny.

Lista rakingowa _ II edycja Rekrutacji

21 lipca 2017r.

Informujemy, że w zakładce Opis projektu  umieszczone zostały dokumenty niezbędne do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu podczas etapu szkoleniowo – doradczego. 

Jednocześnie informujemy, że wydłużyliśmy nabór formularzy zgłoszeniowych. REKRUTACJA w RAMACH II edycji jest prowadzona do 31 lipca 2017r.!

19 lipca 2017r.

Informujemy, że zakończyliśmy I edycję Rekrutacji do projektu. Poniżej prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym.

Lista rakingowa _ I edycja Rekrutacji_OSTATECZNA

11 lipca 2017r.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formularzy (I etap oraz II etap rekrutacji) w ramach I edycji rekrutacji. Poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu. Wszyscy Kandydaci/tki zostaną poinformowani/e mailowo o wynikach oceny.

Lista rakingowa _ I edycja Rekrutacji

7 lipca 2017r.

Informujemy, że zaktualizowaliśmy treści w Regulaminie rekrutacji Uczestników. W wyniku wprowadzonych zmian wyodrębniliśmy dwie edycje Rekrutacji. W I edycji zrekrutowanych zostanie 30 Kandydatów/ek, w II edycji zrekrutowanych zostanie 20 Kandydatów/ek.

Tabela zmian: Tabela zmian w Regulaminie rekrutacji Uczestników _DNS _Etapy Rekrutacji

Jednocześnie przypominamy, że wciąż trwa nabór formularzy zgłoszeniowych. REKRUTACJA w RAMACH II edycji jest prowadzona do 21 lipca 2017r.!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ!

30 czerwca 2017r.

PONOWNIE WYDŁUŻAMY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH!

Serdecznie informujemy, że NABÓR FORMULARZY zgłoszeniowych do projektu „Dotacje na start!” został wydłużony do 21  LIPCA 2017r. ! Formularze przyjmujemy w biurze projektu, ul. Wrotkowska 2 w Lublinie, codziennie w godz. 8.00 – 16.00. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 506 453 515.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ!

14 czerwca 2017r.

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH WCIĄŻ TRWA!

Serdecznie informujemy, że NABÓR FORMULARZY zgłoszeniowych do projektu „Dotacje na start!” został wydłużony do 30 CZERWCA 2017r. ! Formularze przyjmujemy w biurze projektu, ul. Wrotkowska 2 w Lublinie, codziennie w godz. 8.00 – 16.00. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 506 453 515.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ!

2 czerwca 2017r.

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH TRWA!

Serdecznie informujemy, że NABÓR FORMULARZY zgłoszeniowych do projektu „Dotacje na start!” został wydłużony do 14 CZERWCA 2017r. ! Formularze przyjmujemy w biurze projektu, ul. Wrotkowska 2 w Lublinie, codziennie w godz. 8.00 – 16.00. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 506 453 515.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ!

25 maja 2017r.

Informujemy, że zaktualizowaliśmy treści w Regulaminie rekrutacji Uczestników.

Tabela zmian: Tabela zmian w Regulaminie rekrutacji Uczestników _DNS

18 maja 2017r.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy zgodę na objęcie wsparciem na rozpoczęcie działalności gospodarczej także osoby, które mają miejsce zamieszkania w następujących powiatach: bialski, radzyński, włodawski, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, zamojski, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość.

W związku z tym REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAJE WYDŁUŻONA do 02 czerwca 2017 roku. 

Poniżej przedstawiamy alfabetyczną, pełną listę powiatów, których mieszkańcy mogą się ubiegać o bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dotacje na start!”:

– bialski,

– chełmski,

– hrubieszowski,

– janowski,

– krasnostawski

– kraśnicki,

– lubartowski,

– opolski,

– radzyński,

– rycki,

– świdnicki,

– włodawski

– zamojski,

– m. Biała Podlaska,

– m. Chełm,

– m. Zamość.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ!

28 kwietnia 2017r.

Serdecznie informujemy, że NABÓR FORMULARZY zgłoszeniowych do projektu „Dotacje na start!” został wydłużony do 19 MAJA! Formularze przyjmujemy w biurze projektu, ul. Wrotkowska 2 w Lublinie, codziennie w godz. 8.00 – 16.00. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 506 453 515.

Informujemy również, że w dniu 2 maja biuro projektu będzie nieczynne. Zapraszamy po majówce z wypełnionymi formularzami. NABÓR TRWA!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ!

21 kwietnia 2017r.

W zawiązku z pytaniami dotyczącymi wypełniania formularza zgłoszeniowego postanowiliśmy wyjaśnić kwestie budzące Państwa wątpliwości odpowiadając na często zadawane pytania. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania można pobrać tutaj: FAQ_DNS

20 kwietnia 2017r.

Informujemy, że rekrutacja została wydłużona! Nabór formularzy będzie trwał do 28 kwietnia 2017r. Formularze przyjmujemy w biurze projektu, ul. Wrotkowska 2 w Lublinie, codziennie w godz. 8.00 – 16.00. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 506 453 515.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ!

6 kwietnia 2017r.

Szanowni Państwo!

Już dzisiaj rozpoczynamy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacje na start!”. Serdecznie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacyjne do składania kompletu dokumentów. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami przyjmujemy do 21.04.2017r. do godziny 16.00.

Zapraszamy do biura projektu, ul. Wrotkowska 2 (budynek dawnych Zakładów Tytoniowych, dojazd autobusem nr 6 oraz 11) oraz do kontaktu telefonicznego: 506 453 515.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ!

 2 kwietnia 2017r.

Informujemy, że zaktualizowaliśmy treści w Regulaminie rekrutacji Uczestników.

Tabela zmian: Tabela zmian w Regulaminie rekrutacji Uczestników _DNS

Jednocześnie przypominamy, że 6 kwietnia rozpoczynamy oficjalny nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu! Zapraszamy do pobierania dokumentów rekrutacyjnych: Rekrutacja.

Dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu: ul. Wrotkowska 2, od 8.00 do 16.00. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 506 453 515.

27 marca 2017r.

Informujemy, że udostępniliśmy dokumenty dotyczące warunków przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zapraszamy do zapoznania się z wzorami umieszczonymi w zakładce Rekrutacja.

22 marca 2017r.

Z przyjemnością informujemy, że dokumenty rekrutacyjne przygotowane przez Fundację ”ECO” zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wzory wszystkich dokumentów prezentujemy w zakładce Rekrutacja.

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe będziemy przyjmowali w okresie: od 6 do 21 kwietnia 2017r. w siedzibie biura projektu:
ul. Wrotkowska 2 w Lublinie, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kandydaci na etapie rekrutacji przedkładają następujące dokumenty:

  1. Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników) z2_Formularz rekrutacyjny_DNS
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2a do Formularz rekrutacyjnego) z2a_oświadczenie_dane osobowe_DNS

Oraz

  1. Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa wraz z kserokopią potwierdzenia opłaty ubezpieczenia na KRUS za ostatni kwartał – wypełniają wyłącznie osoby spełniające ten warunek (Załącznik nr 2b do Formularza rekrutacyjnego) z2b_oświadczenie_odchodzący z rolnictwa_DNS
  1. Oświadczenie dodatkowe – wypełniają wyłącznie osoby spełniające kryteria premiujące (Załącznik nr 2c do Formularza rekrutacyjnego) z2c_oświadczenia_kryteria premiujące_DNS
  1. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – przedkładają wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami.
  1. Zaświadczenie z PUP/MUP potwierdzające status na rynku pracy – przedkładają wyłącznie osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) zarejestrowane w PUP/MUP.
  1. Kserokopię dowodu osobistego – przedkładają wyłącznie osoby, które posiadają adres zameldowania wskazany w dowodzie osobistym.
 1. Zaświadczenie o miejscu zameldowania na terenie województwa lubelskiego z właściwego urzędu – przedkładają wyłącznie osoby, które nie posiadają wskazanego adresu zameldowania w dowodzie osobistym.

Zapraszamy do śledzenie aktualności projektu, naszego konta na FB oraz do kontaktu telefonicznego: 81 440 47 45, 506 453 515.

1 marca 2017r.

Z przyjemnością informujemy, że dziś rozpoczynamy realizację projektu pt. Dotacje na start!. Oferujemy bezzwrotne środki na założenie i prowadzenia własnej firmy do kwoty 36 000 tyś zł! Szczegółowy opis wsparcia w zakładce: Opis projektu.

W najbliższym czasie udostępnimy wzory dokumentów rekrutacyjnych.

Zapraszamy do śledzenia Aktualności projektu!