Skip to content Skip to footer

Opis Projektu

Z przyjemnością informujemy, że od 01.03.2017r. realizujemy na terenie powiatów: ryckiego, lubartowskiego, świdnickiego, opolskiego, kraśnickiego, janowskiego, bialskiego, radzyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość woj. lubelskiego projekt pt. Dotacje na start!. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 Uczestników/Uczestniczek (26 K i 24 M) pozostających bez pracy, z terenu powiatów lubartowskiego, świdnickiego, janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, ryckiego, m. Biała Podlaska, bialskiego, radzyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, m. Chełm, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Zamość, krasnostawskiego poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe i pomostowe prowadzące do uzyskania zatrudnienia przez 80% Uczestników/Uczestniczek w postaci własnej działalności gospodarczej do końca X 2018r.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2017 r. do 31.10.2018 r.

Wartość projektu: 1 952 768,64 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 659 853,34 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Wsparcie w projekcie:

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane każdemu Uczestnikowi (50 osób) włączonemu do projektu:
 • Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” realizowane na poziomie podstawowym (40 godzin dydaktycznych x 4 grupy szkoleniowe śr. 10 osobowe) oraz średniozaawansowanym (32 godziny dydaktyczne x 1 grupa szkoleniowa (10 os.)). Tematyka zajęć: podstawy przedsiębiorczości, prowadzenie księgowości, podstawy marketingu i eMarketingu, prawo pracy i prawo podatkowe, finanse działalności i poszukiwanie obszarów zbytu.
 • Doradztwo indywidualne realizowane na poziomie podstawowym (10 godzin zegarowych / 1 osoba x 40 osób) oraz średniozaawansowanym (8 godzin zegarowych / 1 osoba x 10 osób). Tematyka: doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Przyznanie  bezzwrotnej dotacji finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 osób. Każda z osób, której biznesplan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (ok. 23 398 PLN). Wsparcie wypłacone zostanie jednorazowo.
 2. Wsparcie pomostowe po zarejestrowaniu działalności gospodarczej udzielane przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. W ramach wsparcia pomostowego Uczestnik/Uczestniczka otrzyma:
 • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane każdej z 40 osób objętych dotacją. Wsparcie pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Każda osoba będzie mogła otrzymać wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy w wysokości do 1 000 zł / m-c,
 • niefinansowe wsparcie pomostowe dla każdej z 40 osób objętych dotacją. Wsparcie będzie realizowane w formie indywidualnego doradztwa księgowego (4 godziny zegarowe x 40 osób) oraz doradztwa prawnego (4 godziny zegarowe x 40 osób).

Dodatkowe wsparcie dla Uczestników Projektu:

zwrot kosztów dojazdu podczas zajęć wsparcia szkoleniowo – doradczego,

wyżywienie oraz poczęstunek podczas zajęć wsparcia doradczo – szkoleniowego,

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU PODCZAS ETAPU SZKOLENIOWO – DORADCZEGO:

 1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu: Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
 2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 3. Zgoda Uczestnika/czki Projektu o przekazywanie środków pieniężnych na konto bankowe: Zgoda UP na przekazywanie zwrotu kosztów dojazdu na konto
 4. Ewidencja obecności na etapie szkoleniowo – doradczym: Ewidencja obecności_szkolenia_doradztwo
 5. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o dowożeniu: Oświadczenie UP o dowożeniu
 6. Oświadczenie kierowcy o dowożeniu Uczestnika/czki Projektu: Oświadczenie kierowcy o dowożeniu
 7. Wzór Umowy użyczenia samochodu: Umowa użyczenia samochodu