Skip to content Skip to footer

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do 30.06.2017.

POBIERZ DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

    1. Regulamin projektu

Regulamin Projektu _ ZKZZ_o

     2. Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy_ZKZZo

    3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów przynależności do grupy docelowej

Oświadczenie o spełnieniu wymogów przynależności do GD _ ZKZZ

 

CO TRZEBA ZROBIĆ ABY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU:

Krok I – Pobranie ze strony internetowej lub z Biura Projektu i zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Krok II – Dostarczenie do Biura Projektu podpisanego własnoręcznym podpisem Regulaminu Projektu oraz wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i dokumentacją potwierdzającą kwalifikowalność Kandydat/Kandydatki do projektu.

Aplikacje można składać:

listownie na adres:

ul. Medalionów 10/58, 20-486 Lublin

osobiście do Biura projektu:

ul. Jana Pawła II 82, 62-510 Konin

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00-16.00

Weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych dokona Komisja Rekrutacyjna. Pod uwagę będą brane wymagania formalne i merytoryczne a także czy Formularz zgłoszeniowy jest kompletny i zawiera wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające kwalifikowalność Kandydata/Kandydatki do projektu wraz z załącznikami.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 15 – 29 lat zamieszkałe na terenie woj. wielkopolskiego spełniające łącznie następujące warunki:

–  są bezrobotne zarejestrowane w PUP / MUP tj. osoby  gotowe  do  podjęcia  pracy i aktywnie  poszukujące  zatrudnienia,  osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu lub bierne zawodowo tj. osoby niezarejestrowane w PUP / MUP, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), w tym osoby  będące  na  urlopie  wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy spowodowana opieką  nad dzieckiem  w okresie,  który  nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego niezarejestrowane już jako bezrobotne

– nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, tj. nie uczestniczą w kształceniu w formach szkolnych w trybie dziennym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum,  szkół  ponadgimnazjalnych,  jak  również  kształceniu  na  poziomie  wyższym,  w  formie  studiów  wyższych  lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym

– nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tyg. tj. nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Do udziału w projekcie w szczególności zachęcamy kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby długotrwale bezrobotne.

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • osoby powyżej 30 roku życia,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS,
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych oraz studenci studiów dziennych,
 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
 • matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).