Skip to content Skip to footer

Planowane rezultaty

Planowane rezultaty projektu:

objęcie wsparciem w ramach projektu 96 osób w wieku 15 – 29 lat (10 kobiet i 86 mężczyzn), w tym:

  • 10 kobiet,
  • 77 osób biernych zawodowo (wyłącznie osoby niezarejestrowane w urzędach pracy),
  • 19 osób bezrobotnych (wyłącznie osoby zarejestrowane w urzędach pracy), w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych,
  • 10 osób z niepełnosprawnościami.

W projekcie przewidziano następujące wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:

– odsetek osób o niskich kwalifikacjach, które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie po opuszczeniu programu – min. 36% spośród osób o niskich kwalifikacjach biorących udział w projekcie

odsetek osób długotrwale bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie po opuszczeniu programu – min. 35% spośród osób długotrwale bezrobotnych biorących udział w projekcie;

odsetek osób z niepełnosprawnościami, które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie po opuszczeniu programu – min. 17% spośród osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie;

odsetek osób niekwalifikujących się do żadnej spośród w/w kategorii (poza osobami o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnymi i os. z niepełnosprawnościami), które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie po opuszczeniu programu –  min. 43%.