Skip to content Skip to footer

Opis projektu

Celem głównym projektu „Zmień kwalifikacje i zdobądź pracę” jest podniesienie zdolności powrotu na rynek pracy i uzyskanie zatrudnienia w okresie 1 marca 2019r. – 30 kwietnia 2021r. przez 100 osób (38 K i 62 M) zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które zamieszkują (w rozumieniu przepisów KC) na trenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF).

________________________________________________________________________________________________________________________

Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby zamieszkujące na terenie LOF, tj. gminy:  

 • Lublin (gmina miejska)
 • Świdnik (gmina miejska)
 • Piaski (obszar wiejski w gminie miejsko – wiejskiej)
 • Mełgiew
 • Głusk
 • Konopnica
 • Strzyżewice
 • Jabłonna
 • Niedrzwica Duża
 • Niemce
 • Wólka
 • Nałęczów (obszar wiejski w gminie miejsko – wiejskiej)
 • Lubartów
 • Spiczyn
 • Jastków

Zakres wsparcia realizowanego w trakcie Projektu

1.Indywidualne doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika/Uczestniczki (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/czkę).

2.Poradnictwo psychologiczne (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/czkę).

3.Szkolenie zawodowe, które przyczyni się do nabycia kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Każdy Kandydat/Kandydatka ma do wyboru jeden rodzaj szkolenia:
– Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej ciepła nie większej niż 600 kW – 7 grup szkoleniowych (124 godziny szkoleniowe);
– Szkolenie przygotowujące do zawodu Kucharza/Kucharki – 2 grupy szkoleniowe (120 godzin szkoleniowych);
– Szkolenie przygotowujące do zawodu Cukiernik – 1 grupa szkoleniowa (120 godzin szkoleniowych).

4.Pośrednictwo pracy (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/czkę);

5.Trzy miesięczny staż zawodowy (3 miesiące, 5 dni w tygodniu po 8 godzin zegarowych). W przypadku osób z niepełnosprawnością staż realizowany jest przez 3 miesiące, 5 dni w tygodniu po 7 godzin zegarowych.

Zapytania ofertowe

11.07.2019r. 

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla Uczestników/czek projektu „Zmień kwalifikacje i zdobądź pracę” 

https://www.fundacjaeco.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/Rozeznanie-rynku-catering-_-10.4-1.pdf

11.07.2019r.

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku w celu najmu sal szkoleniowych na spotkania doradcze w projekcie „Zmień kwalifikacje i zdobądź pracę”

https://www.fundacjaeco.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/Rozeznanie-rynku-sale-_-10.4.pdf


19.07.2019r. 

Realizator Projektu informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku dotyczącego przygotowania i dostarczenia obiadu i serwisu kawowego w projekcie „Zmień kwalifikacje i zdobądź praćę” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Hurtownia „MN” Marek Nurzyński.

Realizator Projektu informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku w celu najmu sal w projekcie „Zmień kwalifikacje i zdobądź pracę” najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Ryszard Mańko.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Oferentem. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.