Skip to content Skip to footer

Warunkiem zgłoszenia udziału w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienie następujących dokumentów zgłoszeniowych:

1. Formularz zgłoszeniowy  Formularz zgłoszeniowy

2. Podpisany Regulamin uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie Regulamin Projektu

3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe

4. Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej  Oświadczenie grupa docelowa

5. Świadectwo pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracyumowa o pracę Zaświadczenie z zakładu pracy

                    6. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy – umowa cywilno – prawna Załącznik 4. Zaświadczenie zakładu pracy — um. cywilno – prawna

1. Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy

2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię o stanie zdrowia

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, uzupełniając wszystkie pola formularza. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”. Przed przystąpieniem do etapu rekrutacji Kandydat/ka zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem projektu.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji albo przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Rekrutacji: Fundacja ”ECO”, ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin.

Zapraszamy do kontaktu: 505 424 418, 533 345 414.