Skip to content Skip to footer

Opis Projektu

Projekt pt. „Nowe otwarcie” realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Realizatorem Projektu jest Fundacja „ECO”, ul. Wrotkowska 2,20-469 Lublin.

Celem głównym projektu jest osiągnięcie wyższego poziom zdolności do zatrudnienia u min. 90% spośród 70 osób (w tym 55% kobiet) należących do grupy docelowej z terenu województwa lubelskiego dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie w okresie 01.09.2020 do 31.03.2022.

Wartość dofinansowania projektu: 984 218,65 zł. Wkład UE: 880 616,68 zł.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

  1. Indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie lub aktualizacja dla każdego/ej UP Indywidualnego Planu Działania (IPD);
  2. Szkolenia zawodowe, które przyczynią się do podwyższenia i dopasowania kwalifikacji zawodowych Uczestnika/Uczestniczki do zapotrzebowania lokalnego / regionalnego rynku pracy. Tematyka szkolenia będzie zgodna ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika/Uczestniczki Projektu. Przykładowe szkolenia zaproponowane przez Realizatora Projektu: przygotowujące do pracy w branży odnawialnych źródeł energii (instalacje i montaż urządzeń OZE: pompy ciepła / słoneczne systemy grzewcze / systemy fotowoltaiczne); przygotowujące do pracy w branży gastronomicznej (Kucharz / Piekarz / Cukiernik); przygotowujące do pracy w branży IT (grafika komputerowa / opracowywanie aplikacji internetowych / przygotowywanie materiałów na potrzeby stron www).
  3. Indywidualne pośrednictwo pracy.
  4. Staż zawodowy nie krótszy niż 3 miesiące a nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób – 39 kobiet i 31 mężczyzn z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Będą to osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne i bierne zawodowe z terenu woj. lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach

f) osoby bezrobotne nie należące do żadnej z w/w grupy.  

Osoby wymienione w pkt. a) – e) stanowić będą min. 60 % Uczestników Projektu. Osoby wskazane w punkcie f)  stanowić będą maksymalnie 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.

Co najmniej 20 % grupy docelowej stanowić będą osoby bierne zawodowo.

Nie więcej niż 5 % grupy docelowej stanowić będą osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.