Skip to content Skip to footer

Dokumenty do pobrania – Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie się odbywać na terenie całej Polski.

Celem rekrutacji jest wyłonienie 60 podmiotów (120 Uczestników Projektu).

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch edycjach.

Termin rekrutacji pierwszej edycji: luty 2020 roku

Termin rekrutacji drugiej edycji: 2021r.

W pierwszej edycji zostanie wyłonionych 20 podmiotów – a z nich 40 pracowników, które wezmą udział w etapie testowania rozwiązania (te same instytucje wezmą też udział w etapie wdrażania rozwiązania). W drugiej edycji zostanie wyłonionych 40 pozostałych podmiotów a z nich 80 pracowników, które wezmą udział w etapie wdrażania rozwiązania.

W projekcie wezmą udział 3 rodzaje przedsiębiorstw:

1) firmy, które produkują,

2) instalują,

3) zajmują się sprzedażą urządzeń OZE.

Do etapu testowania rozwiązania wyłonione zostaną przedsiębiorstwa reprezentujące każdą z w/w dziedzin:

– produkcja (6 przedsiębiorstw),

– instalacja (7 przedsiębiorstw),

– sprzedaż urządzeń OZE (7 przedsiębiorstw).

Dokumenty do pobrania:

– formularz zgłoszeniowy podmiotu

– oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność do grupy docelowej projektu

– oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

– oświadczenie – regulamin uczestnictwa w projekcie

Etapy REKRUTACJI
1. ETAP FORMALNY:
– złożenie dokumentów zgłoszeniowych.

Do 2 etapu Rekrutacji będą zakwalifikowane podmioty, które spełnią kryteria kwalifikacyjne grupy docelowej projektu na podstawie oświadczenia o przynależności do Grupy docelowej, w tym wskazanie, że działalność dotyczy branży OZE.
Na tym etapie każde z przedsiębiorstw ubiegających się o udział w projekcie będzie zobligowane do wskazania w formularzu zgłoszeniowym po min. 2 pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie. Na tym etapie każde z przedsiębiorstw ubiegających się o udział w projekcie będzie zobligowane do złożenia przez rekrutowane podmioty oświadczenia o wdrożeniu wypracowanego w projekcie rozwiązania do praktyki działania swojej firmy.

2. ETAP MERYTORYCZNY:
Celem etapu jest wyłonienie podmiotów, które potrzebują wsparcia w procesie dopasowywania podmiotów do wymogów zmian technologicznych Przemysł 4.0. Weryfikacja nastąpi poprzez ocenę merytoryczną ankiety rekrutacyjnej wypełnianej przez podmioty uczestniczące w rekrutacji.

Ankieta będzie samooceną danego przedsiębiorstwa.

Każdy podmiot kandydujący do udziału w projekcie dokona samooceny własnej instytucji na skali od 0 10 w ramach każdego z następujących aspektów:

  1. poznanie świadomości swojej sytuacji na rynku branżowym i tego w jaki sposób projekt ma przyczynić się do poprawy tej sytuacji (0-10)
  2.  korzyści z udziału w projekcie dla podmiotu (0-10)
  3. kompetencje i umiejętności kadry, przydatność tego potencjału w kontekście przystosowywania się podmiotu do wymogów zmian technologii Przemysł 4.0. (0-10)
  4. gotowość do udziału we wszelkich formach wsparcia w ramach projektu (0-10)

Punkty będą przyznawane następująco:

– za samookreślenie od 0 do 5 przyznanych zostanie 0 pkt.,

– za samookreślenie od 6 do 10 przyznany zostanie 1 pkt.

Ocena merytoryczna podmiotu będzie sumą punktów uzyskanych w ramach każdego z w/w aspektów.

Do udziału w projekcie będą mogły być włączone podmioty, które uzyskają min. 3 punkty, podmioty które uzyskają mniej punktów zostaną odrzucone na etapie oceny merytorycznej.


Premia:

+ 5pkt. – otrzymają instytucje, które będą delegowały do udziału w projekcie os. z niepełnosprawnościami,

+ 5pkt. – otrzymają instytucje, które będą delegowały do udziału w projekcie kobiety.

Premia będzie mogła zostać przyznana wyłącznie podmiotom, które przejdą pozytywnie ocenę formalną oraz pozytywnie ocenę merytoryczną (tj. uzyskają min. 3 pkt.).