Skip to content Skip to footer

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od 01.08.2016 do 31.07.2017. Proces rekrutacji zostanie zakończony gdy liczba kandydatów do projektu osiągnie 120%.

Co trzeba zrobić aby zgłosić się do projektu:

Krok I – Pobranie ze strony internetowej lub z Biura Projektu i zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Krok II – Dostarczenie do Biura Projektu podpisanego własnoręcznym podpisem Regulaminu Projektu oraz wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i dokumentacją potwierdzającą kwalifikowalność Kandydat/Kandydatki do projektu.

Aplikacje można składać:

listownie na adres:

ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin

osobiście do Biura projektu:

ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin Lublin

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00-16.00

Weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych dokona Komisja Rekrutacyjna. Pod uwagę będą brane wymagania formalne i merytoryczne a także czy Formularz zgłoszeniowy jest kompletny i zawiera wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające kwalifikowalność Kandydata/Kandydatki do projektu wraz z załącznikami.

POBIERZ FORMULARZ I REGULAMIN.

Formularz zgłoszeniowy Czas na aktywizację

Regulamin projektu Czas na aktywizacje