Skip to content Skip to footer

Do pobrania – Rekrutacja

Warunkiem zgłoszenia się do udziału w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów zgłoszeniowych:

________________________________________________________________________________________________________________________

1. Formularz zgłoszeniowy :

2. Regulamin uczestnictwa w projekcie (podpisany):

3. Oświadczenie Uczestnika/czki o spełnieniu wymogów grupy docelowej:

4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych:

5. Świadectwo pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przyczynę zwolnienia (do umowy o pracę):

6. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika (do umowy cywilno – prawnej):

7. Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy (dotyczy osób zarejestrowanych w urzędzie pracy)

8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię o stanie zdrowia (dotyczy osób posiadających niepełnosprawność)

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, uzupełniając wszystkie pola formularza.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Zmień kwalifikacje i zdobądź pracę”.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć osobiście w Biurze Projektu albo przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura:

Fundacja ”ECO”, ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin.

Zapraszamy do kontaktu: 505 424 418.