Skip to content Skip to footer

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie

logo-colour

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i  pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności powrotu na rynek pracy i uzyskanie zatrudnienia w okresie 01.09.2018 r. – 30.04.2020 r. przez 80 osób (30 kobiet i 50 mężczyzn) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego.

W projekcie zaplanowano 5 form wsparcia: doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, szkolenia zawodowego, pośrednictwa pracy oraz stażu zawodowego.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych opatrzonych dla instalatorów Certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego, natomiast dla zawodu Piekarza lub Kucharza Certyfikatem Czeladniczym z Izby Rzemieślniczej.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

W celu wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do pobrania i uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w zakładce REKRUTACJA.