Skip to content Skip to footer

Opis Projektu

Projekt „Mobilni na rynku pracy” zakłada udział 50 (30 kobiet, 20 mężczyzn) Uczestników/czek Projektu.

 

ZAPRASZAMY osoby należące do grupy NEET, spełniające łącznie następujące kryteria:

 • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (Uczestnikami nie mogą być studenci studiów stacjonarnych, jak również niestacjonarnych I,II i III stopnia),
 • nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności lub kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
 • osoby w przedziale wiekowym 18-35 lat (wiek Uczestnika liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie),
 • osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

Co najmniej 50 % Uczestników/czek Projektu będą to osoby należące do przynajmniej jednej z poniżej wymienionych grup:

 • osoby, które opuściły zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, pieczę zastępczą;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji. osoby które ukończyły edukację na poziomie gimnazjum lub niższym i nie uczestniczą w dalszym kształceniu ani szkoleniu (poziom ISCED 2 i niżej);
 • osoby długotrwale bezrobotne (za osobę długotrwale bezrobotną rozumie się osobę, która w zależności od wieku: Młodzież (do 25 lat) – pozostaje osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, Dorośli (25 lat lub więcej) pozostaje osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy).

 

Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje trzy obligatoryjne, następujące po sobie etapy:

Etap I – Przygotowanie do mobilności

 • Przygotowanie IPD (Indywidualny Plan Działań). Plan jest wynikiem współpracy indywidualnej Uczestnika/czki projektu i Mentora (opiekuna Uczestników Projektu). Realizacja IPD obejmuje okres od momentu powstania Planu, do usamodzielnienia się Uczestnika/czki Projektu na rynku pracy. W IPD zostaną określone cele edukacyjno – zawodowe, które Uczestnik/czka ma zrealizować dzięki udziałowi w Projekcie. IPD będzie realizowane przez cały okres udziału Uczestnika/czki w Projekcie, w trakcie pobytu za granicą oraz po powrocie do kraju.
 • Przygotowanie motywacyjne: Warsztaty psychologiczne i kompetencji społecznych: zasady komunikacji w grupie, radzenia sobie ze stresem i konfliktami, asertywność itp.
 • Przygotowanie językowe: Szkolenie z języka włoskiego w wymiarze 120 godzin szkoleniowych.
 • Przygotowanie kulturowe: Warsztaty dot. różnic kulturowych, zaznajomienie Uczestnika/czki z kulturą danego kraju.
 • Przygotowanie organizacyjne do mobilności. Przekazanie wiedzy na temat miejsca odbywania stażu, organizacji wyjazdu, rozdzielania wydatków itp.

Etap II – Pobyt za granicą

 • Realizacja programu mobilności ponadnarodowej za granicą w wymiarze 60 dni. Program mobilności ponadnarodowej będzie realizowany we Włoszech (Sycylia), nieprzerwanie przez 60 dni. Podczas realizacji programu mobilności ponadnarodowej Uczestnik/czka Projektu zrealizuje min. 220 godzin stażu prowadzącego do nabycia/podwyższenia doświadczenia zawodowego. Miejsca stażu będą dobierane indywidualnie, adekwatnie do predyspozycji zawodowych, potencjału, potrzeb i oczekiwań Uczestnika/czki.
 • Kontynuacja szkolenia językowego.
 • Trening kompetencji kulturowych / społecznych.
 • Aktywność na rzecz lokalnej społeczności.
 • Udział w cyklicznych wydarzeniach.

Etap III – Aktywizacja po powrocie do kraju

 • Indywidualne spotkania z Mentorem.
 • Spotkania z lokalnymi pracodawcami.
 • Udział w „giełdzie pracy”.
 • Udział w „targach edukacji”.
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Uczestnicy/czki Projektu zostaną podzielni na pięć średnio 10 osobowych grup. Wszystkie szkolenia, a także etap mobilności ponadnarodowej, będą realizowane w podziale na powyższe grupy. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą zobowiązane do wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia w Projekcie, w tym do 60-dniowego pobytu poza granicami kraju.

Dodatkowe wsparcie dla Uczestnika/czki w ramach Projektu:

 • opieka Mentora przez cały okres udziału w Projekcie, zarówno podczas pobytu w Polsce, jak również za granicą;
 • zwrot kosztów dojazdu, który przysługuje za udział w szkoleniach: przygotowanie językowe, przygotowanie kulturowe, spotkania z Mentorem w celu sporządzenia IPD, przygotowanie motywacyjne;
 • materiały szkoleniowe do nauki języka włoskiego;
 • poczęstunek i serwis kawowy podczas spotkań kulturowych;

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/czki Projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w Projekcie. W trakcie pobytu za granicą Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Udział w stażu jest bezpłatny, Realizator Projektu pokrywa koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu. 60 dniowy staż we Włoszech jest niepowtarzalną możliwością zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku, poznania kultury, historii, nowych osób.

 

AKTUALNOŚCI

10.05.2018r.

Informujemy, że zakończyliśmy Rekrutację Uczestników/czek Projektu do pierwszej grupy szkoleniowej. Poniżej prezentujemy ostateczną listę Kandydatów/ek zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista rankingowa _ 1_MOB_2018