Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się ze wzorami dokumentów rekrutacyjnych, ich pobierania oraz wypełniania. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będziemy przyjmowali od 6 listopada 2017 r. w siedzibie biura projektu: ul. Wrotkowska 2  w Lublinie, w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

WZORY DOKUMENTÓW W PROCESIE REKRUTACJI

 

ZALECAMY ABY FORMULARZ REKRUTACYJNY ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY KOMPUTEROWO!

 

WZORY DOKUMENTÓW W PROCESIE UBIEGANIA SIĘ I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z4_Regulamin przyznawania środków finansowych_KP
 • OŚWIADCZENIE O NIE POSIADANIU DŁUGÓW (Załącznik nr 4a do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)  z4a_Oświadczenie o nieposiadaniu długów_KP
 • OŚWIADCZENIA O WNIESIENIU ZABEZPIECZENIA(Załącznik nr 4b Zgoda małżonka na wniesienie zabezpieczenia /złożenia poręczenia oraz 4b1 Zgoda małżonka na zawarcie umowy na otrzymanie środków finansowych oraz na wystawienie i złożenie weksla in blanco (wypełniane w przypadku istnienia wspólnoty małżeńskiej.) z4b_Oświadczenie_wniesienie zabezpieczenia _KP
 • ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY DLA PORĘCZYCIELA(Załącznik nr 4c do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z4c_zaświadczenie pracodawcy_poręczyciel _KP
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNESPLAN)(Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z5_wzór biznes planu_KP
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 
 • KARTA OCENY WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWE 
 • OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS W CIĄGU 3 KOLEJNYCH LAT POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU(Załącznik nr 5a do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z5a_oświadczenie o pomocy de minimis _KP
 • FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS(Załącznik nr 5b do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z5b_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_KP
 • KARTA OCENY BIZNESPLANU(Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z6_karta oceny biznesplanu_KP
 • WYMAGANIA OCENY BIZNESPLANU(Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z7_wymagania oceny biznesplanu_KP
 • UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z8_umowa o udzielenie wsparcia_KP
 • OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM(Załącznik nr 8a do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestniczką projektu a Beneficjentem) z8a_oświadczenie rachunek bankowy_KP

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

50 kobiet w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (osoby zamieszkujące na obszarze woj. lubelskiego), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym mi.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wśród kobiet będą znajdowały się osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku prac tj. osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, os. z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia.

Wsparcie obejmuje w min. 5% kobiety odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej tj. rolnicy zarejestrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotne, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych oraz ubezpieczeni w KRUS, dla których został ustalony I lub II profil pomocy. Osoby takie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza iż należą co najmniej do jednej z grup: os. powyżej 50 roku życia/ kobiet / os. z niepełnosprawnościami / osób długotrwale bezrobotnych /osób o niskich kwalifikacjach / kobiety. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych os. z KRUS do ZUS. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych.