Skip to content Skip to footer

O FUNDACJI

Fundacja „ECO” powstała 21 marca 2012 r. Przedsiębiorstwo zostało wpisane w dniu 26 czerwca 2013 r. do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych przez Miasta Lublin pod numerem 472/P/N. Osobą reprezentującą Fundację „ECO” jest Prezes Zarządu Pan Krzysztof Gryta. Siedziba fundacji zlokalizowana jest przy ul. Wrotkowskiej 2, 20-469 Lublin.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i |Polityki Społecznej.

Celami fundacji są : rozwój nowoczesnych technologi, rozwój przedsiębiorczości, podnoszenie jakości pracy, przeciwdziałanie bezrobociu wśród obywateli polskich, działanie na rzecz doskonalenia i rozwoju rynku pracy, promocja rozwoju talentów młodzieży uzdolnionej, działanie na rzecz społeczeństwa wiedzy.

Cele Fundacji są realizowane poprzez prowadzenie aktywnej działalności w zakresie promowania obywateli polskich na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, działalność edukacyjną w tym podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem w szczególności organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, opracowywanie i realizację projektów wspierających rozwój rynku pracy i ochronę środowiska naturalnego, działalność na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii, organizowanie spotkań środowiskowych i dyskusji.

Od lat realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla osób bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy oraz osób pracujących mające na celu zdobycie nowych umiejętności lub poszerzenie wiedzy w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi (kliknij) i projektami które obecnie realizujemy (kliknij).