Opis Projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia u min.90% spośród 25 osób (kobiet i mężczyzn) należących do grupy docelowej z terenu powiatu radomskiego, miasta Radom oraz powiatu kozienickiego dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.


Grupa docelowa Projektu:

Grupę docelową projektu stanowię osoby młode w wieku od 15 do 29 lat zamieszkałe lub pracujące na terenie powiatu radomskiego, miasta Radom oraz powiatu kozienickiego, które posiadają jedną z cech:

pozostają bez pracy (osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy) i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

pracują w ramach umowy krótkoterminowej (tj. zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub umowy cywilno-prawnej,

– są tzw. osobami ubogo pracującymi (osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu),

– są imigrantami lub reemigrantami,

– są osobami odchodzącymi z rolnictwa lub członkiem rodziny rolnika

Ponadto zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.


Zakres wsparcia realizowanego podczas Projektu:

1.Indywidualne doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika/Uczestniczki co przyczyni się do identyfikacji zakresu wsparcia (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/czkę).

2. Szkolenie zawodowe, które przyczynią się do nabycia, podniesienia, uzupełniania lub zmiany kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy. Szkolenie obejmuje 3 bloki:

I BLOK: Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW ( 104 godziny, w tym 72 godz. praktyki,  32 godz. teorii, 13 spotkań szkoleniowych x śr. 8h/ jedno spotkanie) – szkolenie z zakresu instalowania urządzeń OZE: pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne, systemy solarne. Szkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) z wybranej tematyki.

II BLOK: szkolenie z zakresu instalacji OZE (24 godziny, 3 spotkania szkoleniowe x śr. 8h/ jedno spotkanie) przeprowadzone przez Akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego Ośrodek Szkoleniowy, kończące się przystąpieniem do egzaminu państwowego w UDT z wybranej tematyki

III BLOK: Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną ( 8 godzin – jedno spotkanie szkoleniowe) – szkolenie nadające uprawnienia energetyczne SEP, niezbędne przy pracy z urządzeniami OZE

3. Pośrednictwo pracy pomoże Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu znaleźć odpowiednią pracę, dopasowaną do ich predyspozycji i posiadanych kwalifikacji (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/czkę).

4. Trzy miesięczny staż zawodowy sprawi, że Uczestnicy/Uczestniczki nabędą doświadczenie w nowym zawodzie (3 miesiące, 5 dni w tygodniu po 8 godzin zegarowych). W przypadku osób  z niepełnosprawnością staż realizowany jest przez 3 miesiące (5 dni w tygodniu po 7 godzin zegarowych).


W celu wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do pobrania i uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w zakładce REKRUTACJA.