Planowane rezultaty

  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-– min. 53%

  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 90%

  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w trudnej sytuacji (w tym: imigranci, reemigranci, osoby 50+, kobiety, ON, długotrwale bezrobotni, niskie kwalifikacje do ISCED 3) – min. 42%

  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób – min. 52%

  • Wskaźnik efektywności zawodowej – min. 7%