Opis projektu

Głównym celem projektu jest osiągnięcie wyższego poziom zdolności do zatrudnienia u min. 90% spośród 60 osób (kobiet i mężczyzn) należących do grupy docelowej z terenu woj. opolskiego dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie w okresie od 01.03.2019 r. do 31.06.2020 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową projektu stanowi 60 osób w wieku od 30 roku życia zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie woj. opolskiego, w tym:

osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy, poszukujące pracy oraz bierne zawodowo, w tym zwłaszcza:

 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,
 •  migranci powrotni (reemigranci) i imigranci.

osoby pracujące:

 •  zatrudnione na umowach cywilnoprawnych ,
 •  zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
 •  osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący),
 •  migranci powrotni i imigranci,
 •  odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAKRES WSPARCIA REALIZOWANEGO PODCZAS PROJEKTU:

1.Indywidualne doradztwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika/Uczestniczki (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/czkę).

2. Szkolenie zawodowe, które przyczynią się do nabycia, wiedzy, umiejętności i kwalifikacji do wykonywania zawodu Monter instalacji budowlanych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Szkolenie obejmuje 3 bloki:

I BLOK: Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW ( 104 godziny, w tym 72 godz. praktyki,  32 godz. teorii, 13 spotkań szkoleniowych x śr. 8h/ jedno spotkanie) – szkolenie z zakresu instalowania urządzeń OZE: pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne, systemy solarne. Szkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) z wybranej tematyki.

II BLOK: Monter instalacji OZE (24 godziny, 3 spotkania szkoleniowe x śr. 8h/ jedno spotkanie) przeprowadzone przez Akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego Ośrodek Szkoleniowy, kończące się przystąpieniem do egzaminu państwowego w UDT z wybranej tematyki.

III BLOK: Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną(Uprawnienia energetyczne SEP GR I), ( 8 godzin – jedno spotkanie szkoleniowe) – szkolenie nadające uprawnienia energetyczne SEP, niezbędne przy pracy z urządzeniami OZE.

3. Pośrednictwo pracy pomoże Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu znaleźć odpowiednią pracę, dopasowaną do ich predyspozycji i posiadanych kwalifikacji (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/czkę).

4. Trzy miesięczny staż zawodowy sprawi, że Uczestnicy/Uczestniczki nabędą doświadczenie w nowym zawodzie (3 miesiące, 5 dni w tygodniu po 8 godzin zegarowych). W przypadku osób  z niepełnosprawnością staż realizowany jest przez 3 miesiące (5 dni w tygodniu po 7 godzin zegarowych).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W celu wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do pobrania i uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w zakładce DO POBRANIA – REKRUTACJA