Nowy start

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowy start” realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Głównym celem projektu jest osiągnięcie wyższego poziom zdolności do zatrudnienia u min. 90% spośród 60 osób (kobiet i mężczyzn) należących do grupy docelowej z terenu woj. opolskiego dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie w okresie od 01.03.2019 r. do 31.06.2020 r.

W projekcie zaplanowano 4 formy wsparcia: doradztwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenie zawodowe zakończone państwowym egzaminem, pośrednictwo pracy oraz staż zawodowy.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przygotowujących do wykonywania zawodu Montera instalacji budowlanych w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) potwierdzonych Certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego oraz Uprawnieniami elektroenergetycznymi (SEP).

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Całkowita wartość projektu: 970 054,50 zł

Wkład UE: 867 943,50 zł

W celu wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do pobrania i uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w zakładce REKRUTACJA.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.